Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

Yürürlük MADDE–9 –1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Soma  Belediyesi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 2- Bu yönetmelik, Gelirler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personelin yetki, sorumluluk çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevcut yasalara göre düzenlemek ve devamlılığını sağlamaktır. AmaçMADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş,    görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE- 2 – Bu Yönetmelik Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarını kapsar. Madde1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. AmaçMADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kuruluş,    görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Soma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari  Teşkilatı;  müdür,  şef,  memur ve  işçi personelden oluşur. B)Tüm personel, düşünce, inanç, siyasi görüş ve mevkii farkı gözetmeden vatandaşlara eşit muamele ederler. 2-Şef veya mahiyetindeki personel ise Müdür tarafından devamlı denetim altında bulundurulur. D) Park ve yeşil alanların inşalarına başlamadan önce mülkiyet durumu, imar durumu, vaziyet planının hazırlanması konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışma yapılarak işlem tesis edilir. A)Belediye Encümeni kararı gerektiren ihale işlerinde ilgili evrak, Mali Hizmetler Müdürlüğünden geçirilerek Belediye Encümenine intikal ettirilmek suretiyle bu müdürlükle işbirliği sağlanır. E)Bahçe çalışmalarını mevsiminde yapmak, ehliyet gerektirmeyen diğer işleri yürütmek.

  • (2) Müdürlüğün Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür ve Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.
  • Madde 3- Soma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  • A)Müdürlüğün görevleri arasında bulunan teknik ve idari konuların yerine getirilmesinde çalışır ve görevle ilgili denetimlerde bulunur.

Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içerisinde sınav kurulu başkanına teslim edilir. Kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 15 iş günü öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. (2)Giriş sınavı değerlendirme komisyonu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür. MADDE 12- (1) İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde konu, uzman kurum ya da kişilere müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar, kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporlarına eklenir. (2) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Görevinden kaynaklanan yetkilerini kullanmak, büro şef ve memur personeli arasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirerek Taşınır Mal Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak. O)Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve düzenlemek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

(9)   Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar. (6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar. (4)  Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir. (5)     Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla  “istişare toplantıları”  düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak. C) Müdürlüğe   gelen  tüm  evraklar,  ilgili personel tarafından işlemi yapıldıktan sonra  konularına  göre  dosyalanır. (2) İnsan   Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğündeki  iş  ve  işlemler  müdür  tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 1-Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası veya Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ile yürütülür. 10- Başkanlığa gelen yazı ve belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. 3-Yazı İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

MADDE 40- (1)Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının boş olan müfettiş kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığında ve daha önceki memuriyette geçen süreleri dikkate alınır. (3)Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına yeterlik sınavı değerlendirme komisyonu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 70 olması şarttır. (2)Yazılı sınav kağıtları, yeterlik sınavı değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 37 nci maddede belirtilen konulardan alınan notların ortalamasının en az 70 olması gerekir. Müfettiş yardımcılığı dönemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen konuların her biri için 100 puan üzerinden verilen notların ortalamasıdır.

(2)  Müdürlük;  yukarıda sayılan görevler ile  Başkan  ve  bağlı  bulunulan  Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. (2) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. Madde 21-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 2- Elektronik veya fiziki ortamda belediye başkanlığına hitaben gelen belgelerin e-belediye bilgi sistemine kayıtlarının yapılarak Belediye başkanının veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı/ Yazı işleri Müdürünün onayından sonra ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak. MADDE 23- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 10) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yürütürken işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun yapmak, gerekli özen ve çabukluğu göstererek neticelendirmekle yükümlüdür. D) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve üzerindeki zimmetli eşyalar, müdürün hazırlayacağı bir tutanakla o işi yapacak yeni personele teslim edilir. (2)Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

S)Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve iş plan ve programları hazırlamak. J)Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp programlayarak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. I)Üst yönetim/makamlar tarafından istenen bilgileri temini için Müdürlüğe bağlı ekiplerde işbölümünü gerçekleştirmek. Ğ)Tüm malzemelerin depolanması, korunması ve gelen ve depodan çıkan malzemelerin kontrolü. Ç) Peyzaj uygulamalarında kullanılacak olan her türlü bitkisel materyalin üretimini yapmak veya temin etmek.

Gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahsil edilmesini sağlayıcı çalışmaları kontrol ve koordine etmek. Ç)Müfettişlerden gelen yazı ve raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak. Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Ç)Müdürlüğün  görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı  ve/veya Başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. C)Belediye  Müdürlüklerinden  gelen  fikirleri ve talepleri değerlendirir  ve  uygunluğuna  göre bağlı bulunduğu üstüne sunar, verilen talimat doğrultusunda   uygulanmasını sağlar ve takip eder. (2)Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir. E) Her türlü genelge, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek. MADDE 14- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. MADDE 14 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Aynı tarihli yeterlik sınavında başarılı olanların kıdem sıralaması alınan yeterlik notuna göredir. Yeterlik notunun yüksekten düşüğe doğru sıralamasıyla elde edilen kıdem sıralamasında, yeterlik notu aynı olanların müfettiş yardımcılığında ve daha önceki memuriyette geçen süreleri dikkate alınır. (3) Kurul Müdürlüğü yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır. (2) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler hakkında 35  inci madde hükmü uygulanır.

Madde 6-Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Madde 5- Yazı İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. A) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. MADDE 14- Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Por Anairas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!